fa-IRen-US
  218 34 860 021  

خبر رسانی تولید دستگاه تحریک کننده الکتریکی شنوایی در سایت اداره تجهیزات پزشکی

در راستای تولید دستگاه تحریک کننده الکتریکی ساخت شرکت طنین پرداز پاسارگاد و دریافت پروانه ساخت این دستگاه، اداره کل تجهیزات پزشکی اقدام به ثبت خبر تولید این دستگاه در سایت خود نمود.

لینک خبر:

http://imed.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=3383&language=1

Return