fa-IRen-US
  218 34 860 021  

شرکت طنین پرداز پاسارگاد در جهت ارائه راهکارهای نوین در حوزه سلامت و با تکیه بر تلفیق دانش و تجارب رویکردهای بالینی و کلینیکی و به کارگیری دانش و فناوری مهندسی و پردازش سیگنال به ارائه ی خدمات می پردازد:

  • ارائه ی خدمات مشاوره مهندسی در حوزه های بالینی
  • مشارکت در راه اندازی و تجهیز آزمایشگاه های تحقیقاتی
  • مشارکت در طراحی و پیاده سازی پروتکل های تحریک و ثبت سیگنال
  • ارائه ی خدمات مشاوره و مشارکت در حوزه پردازش سیگنال های حیاتی
  • مشارکت و مشاوره در انجام طرح های پژوهشی دانشگاهی
  • برگزاری دوره های آموزشی جهت ارتقا سطح دانش
  • برگزاری دوره های آموزشی جهت ارتقا سطح دانش حوزه های بین رشته ای مهندسی، پزشکی و پیراپزشکی