fa-IRen-US
  218 34 860 021  
Enter Title


امکان سنجی پروژه "طراحی و ساخت بخش داخلی پروتزکاشت حلزونی"

اهدف اصلی این پروژه عبارت اند از:

  • درک کامل از نحوه کارکرد بخش داخلی پروتز کاشت  
  • استخراج بلوک دیاگرام های کلی بخش داخلی
  • استخراج اطلاعات فنی از پروتزهای تجاری موجود تا حد امکان
  • بیان محدودیت های موجود برای پیاده سازی و ساخت
  •  طراحی مفهومی به منظور پیاده سازی و ساخت