fa-IRen-US
  218 34 860 021  


گریه نوزاد

افت شنوایی به معنی کاهش توانایی درک صداهااست، ودر حقیقت جزء ناتوانیهایی محسوب میشود که هرگز به چشم دیده نمی شود ولی به عنوان معلولیتی شدید به حساب میآید.  شیوع کمشنوایی تقریباً 28 برابر شیوع فنیل کتنوری، 8 برابر هایپوتیرئیدیسم، 5 برابر سیستیک فیبروزیس، و 20 برابر هموگلوبنیوپاتی می‌باشد  از این رو، این مشکل به عنوان شایع‌ترین نقص های مادرزادی در نوزادان محسوب می‌شود.

كودكان داراي افت شنوايي كه زودتر از سن شش ماهگي شناسايي شده اند، داراي گسترش لغات بسيار بهتري نسبت به كودكاني هستند كه تشخيص افت شنوايي بعد از سن شش ماهگي داشته اند.اگر نوزاد يا کودک مبتلا به کم شنوايي باشد و براي تشخيص ، درمان و توانبخشي آن دير اقدام شود، پس از گذشت زمان کمي به عوارض ناشي از کم شنوايي نيز مبتلا مي­شود. غربالگري شنوايي فرايندي لازم ، مقرون به صرفه و جهاني است كه جهت كشف زودهنگام كم شنوايي نوزادان درتمام دنيا در بدو تولد براي تمامي نوزادان متولد شده انجام مي شود كه دراين روند، نوزادان پس از انجام تستهاي شنوايي به دو گروه " ارجاع" و" قبول" طبقه بندي مي شوند.

کودک پیش از این که بتواند از طریق زبان و گفتار ارتباط بر قرار کند، از طریق صدا سازی ارتباط برقرار می سازد. گریه یکی از راههای برقراری ارتباط کودک با اطرافیان می باشد. به همین منظور و در این زمینه با استفاده از دانش پردازش سیگنال و اخذ سیگنال گریه نوزاد/ شیرخوار پس ازمشخص کردن جنبه های مختلف صدا سازی گریه نوزادان و شیرخواران، بسته نرم افزاری برای تمایز موارد طبیعی و دارای نارسایی شنوایی ارائه خواهد شد که در غربالگری شنوایی نوزادان قابل استفاده خواهد بود.