آموزش نرم افزار EEGLAB

آموزش نرم افزار EEGLAB

جعبه ابزار EEGLABبرای پردازش سیگنال EEG پیوسته و یا وابسته به رویداد طراحی شده است. این جعبه ابزار یک واسط گرافیکی فراهم می‌کند که به کاربر این اجازه را می‌دهد که به طور قابل انعطافی داده‌های EEG را مورد پردازش قرار دهد. این جعبه ابزار روشهای ارزشمندی جهت مشاهده و مدلسازی دینامیک‌های وابسته به رخداد مغز فراهم می‌آورد. در این دوره مفاهیم پایه از جمله تبدیل داده‌های خام به فرمت ماتریس، پیش پردازش، رسم توپوگرافی، رسم طیف و … آموزش داده می‌شود.