امکان سنجی پیاده سازی بخش داخلی حلزون شنوایی

امکان سنجی پیاده سازی بخش داخلی حلزون شنوایی

امکان سنجی پروژه “طراحی و ساخت بخش داخلی پروتزکاشت حلزونی”

اهدف اصلی این پروژه عبارت اند از:

  • درک کامل از نحوه کارکرد بخش داخلی پروتز کاشت  

  • استخراج بلوک دیاگرام های کلی بخش داخلی

  • استخراج اطلاعات فنی از پروتزهای تجاری موجود تا حد امکان

  • بیان محدودیت های موجود برای پیاده سازی و ساخت

  •  طراحی مفهومی به منظور پیاده سازی و ساخت

طنین پرداز پاسارگاد