اندیشکده مهپاد

اندیشکده مهپاد

چشم‌انداز آینده

آینده ی مراقبت و  پشتیبانی سالمندی، حول دو موضوع حیاتی می گردد: انتخاب و مراقبت متمرکز بر فرد در یک سو و فناوری در سویی دیگر. متمرگز بر فرد، یک گردش صد و هشتاد درجه ای از یک  مجموعه ذهنیات با مرکزیت پترنالیسم حول این ایده که حرفه‌ای ها بهترین ها را می دانند؛ شکی نیست که درمانگرهای حرفه ای، مدیران، کارکنان اجتماعی و … خیلی می دانند. آن‌ها در درجات عالی آموزش دیده اند و جداگانه بر حوزه های تخصصی خود متمرکز هستند. آن ها در زندگی واقعی هم چنین تجربه های عملی ای را دارند. اما در سیستمی کار می کنند که آن‌ها را به سمتی پیش نمی برد که خودشان به بیمارانشان برسند و دردهای آن ها را درک کنند. آیا واقعا می دانند که بیمارانشان،‌ رزیدنت‌هایشان یا وابستگانشان چه ترجیحی دارند؟ آیا میدانند آن ها چه می خواهند و چه چیز برایشان ارزش دارد؟

نه تنها انتظار مشتریان این است که پیش فرض هایشان برآوده شود، بلکه آن را درخواست هم می کنند. بنابراین ما، به عنوان ارایه دهندگان سرویس های سالمندی نیاز داریم تا با کسانی که پشتیبان آن ها می شویم و متوجه آن ها هستیم (فراتر از مراقبتشان) به گونه ای دیگر تعامل کنیم. یک فرهنگ فرد محور و ذهنی می تواند به خوبی به  سمت خود افراد هدایت شود که  در زمان جوانی هزینه های سلامتشان را با علم به اینکه خودشان مسول هدایت مراقبت سلامتی شان  در سال های آتی هستند، بر عهده بگیرند. در نهایت ما کیفیت بالاتری از زندگی را  برای سالمندان دنیایمان خواهیم دید با کیفیتی که خودشان تعریف کرده اند.

 و، فناوری. انفجار عظیم جمعیتی ما را به طرز فزاینده‌ای به فناوری به عنوان پشتیبان و توانمندساز، وابسته ساخته است. با مرکزیت افراد، ابزارها می تواند آن ها را پشتیبانی کنند. خواه ادامه‌ی ارتقا یافتن پیوسته‌ی  الکسا یا آمازون اکو باشد یا یادآورهای فعالیت و پایش تصویری، مدیریت دارو یا ابزارها و اپ هایی که حتی نمی توانیم تصور کنیم، فناوری به طرز موثری می تواند در یک محیط با مرکزیت فرد، یک انفجار جمعیتی را پشتیبانی کند.

تعداد کمی از کشورهای توسعه یافته بدون یک زیرساخت قوی برای مراقبت سالمندی، فرصت یکتای جهیدن از پترنالیسم سنتی جوامع غربی را به سمت آینده ای هیجان انگیز دارند. تطبیق دادن یک فریمی که فرد مرکز است با انتظار این که فناوری نقش عملیاتی و حیاتی دارد که بازی کند، منجر به یک گذار سنی بهتر برای سالمندان دنیای ما خواهد شد.