طراحی/تامین سامانه

طنین پرداز پاسارگاد

طراحی/تامین سامانه

شرکت طنین پرداز پاسارگاد در جهت ارائه راهکارهای نوین در حوزه سلامت و با تکیه بر تلفیق دانش و تجارب رویکردهای بالینی و کلینیکی و به کارگیری دانش و فناوری مهندسی و پردازش سیگنال به ارائه ی خدمات می‌پردازد:

  • ارائه ی خدمات مشاوره مهندسی در حوزه های بالینی

  • مشارکت در راه اندازی و تجهیز آزمایشگاه های تحقیقاتی

  • مشارکت در طراحی و پیاده‌سازی پروتکل‌های تحریک و ثبت سیگنال

  • ارائه‌ی خدمات مشاوره و مشارکت در حوزه پردازش سیگنال‌های حیاتی

  • مشارکت و مشاوره در انجام طرح‌های پژوهشی دانشگاهی

  • برگزاری دوره‌های آموزشی جهت ارتقا سطح دانش

  • برگزاری دوره‌های آموزشی جهت ارتقا سطح دانش حوزه‌های بین رشته‌ای مهندسی، پزشکی و پیراپزشکی